Önümler

Biz hakda

H&F · NYLON

Biz kim

2007-nji ýylda döredilen Huaian Huafu ýörite kasting neýlon ş. , lifti kasna, ýüp gollanmasy we her dürli ýörite görnüşli neýlon bölekleri we esbaplary.

näme edýäris

Huafu, esasan, neýlon kasna , neýlon ýüp gollanmasy, neýlon dişli, neýlon gap, neýlon bar, neýlon süýşüriji, neýlon rolik we dürli görnüşli neýlon bölekleri ýaly dürli guýma neýlon önümlerini öndürýär.On ýyldan gowrak ösüşiň dowamynda Huafu, on sekiz inersener we ýyllyk önüm bahasy on million ABŞ dollaryndan gowrak bolan ýüzden gowrak işçi bilen neýlon önümlerini iň köp üpjün edijileriň birine öwrüldi.

Biz hödürläp biljek zatlarymyz

: Iň bäsdeşlik bahasy

: Has çalt sargyt

: Qualityetişen hil yz ulgamy

: Custöriteleşdirilen neýlon önümleri

: 24 sagat garaşma hyzmaty

:hünärmentehniki topar

Neýlon önümlerine bolan isleg soňky onýyllyklarda dünýä ykdysadyýetiniň ösmegi bilen ep-esli ýokarlanýar.Neýlon önümleri, plastmassa önümler klubynda çalşyp bolmajak material hökmünde, özboluşly aýratynlyklary üçin in engineeringenerçilik pudagynda giňden ulanyldy.
Neýlon kasnalary pes ses, öz-özüni ýaglamak, sim simini goramak we enjamyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin liftde ulanyldy.
Şeýle hem neýlon önümleri sürtülmäni azaltmak we enjamlaryň ähli agramyny azaltmak üçin tigir, ýüp gollanmasy hökmünde ulanylýar we çygly iş gurşawynyň ýygy-ýygydan ýüze çykýan portunda neýlon ulanylýan maşynlar hem ulanylyp bilner.
Minara kran şäher gurluşygynda möhüm rol oýnaýar we gozgalmaýan emläk dünýä ykdysadyýetiniň 10% -den gowragyny öz içine alýar.Neýlon kasnalary diň kranlaryny öndürmek prosesinde çalşyp bolmajak böleklerdir we metal kasnalar bilen deňeşdirilende deň derejede kuwwatlylygy göterip biler.
Metal gap bilen deňeşdirilende, neýlon gazyk ajaýyp izolýasiýa, poslama garşylyk, ýylylyk izolýasiýasy, magnit däl häsiýetleri, ýeňil agramy bar.Şonuň üçin ýarymgeçirijide, awtoulagda, howa giňişliginde, içerki bezegde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
Iň esasy zat, wagtyň geçmegi bilen has köp neýlon önümleri öndüriler we has köp ugurlarda ulanylar.Gowy peýdalary üçin neýlon bölekleri kem-kemden metal böleklerini çalyşýar.Bu tendensiýa we daşky gurşawy ösdürmek üçin hem peýdalydyr.Müşderilerimiz biziň bilen habarlaşyp bilerler diýip umyt edýän Huafu Nylon, neýlon önümine bolan islegiňizi kanagatlandyrar.Bilelikde işimizi giňeldýäris, durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýarys.