Önümler

Hytaýda ýasalan neýlon guşak kaskasy

Gysga düşündiriş:

MC neýlon guşak kaskasy pes sesiň deňsiz-taýsyz artykmaçlyklary, sim ýüpüniň hyzmat möhletini uzaltmak, öz-özüni ýaglamak we ş.m. maşynlar pudagynda onlarça ýyl bäri ulanylýar.


 • ululygy:Ulanyjynyň isleglerine görä
 • material:mk neýlon / neýlon
 • reňk:Ulanyjynyň isleglerine görä
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  MC neýlon guşak kaskasy pes sesiň deňsiz-taýsyz artykmaçlyklary, sim ýüpüniň hyzmat möhletini uzaltmak, öz-özüni ýaglamak we ş.m. maşynlar pudagynda onlarça ýyl bäri ulanylýar.

  Neýlon guşak tigiriniň ulanylyşynyň artykmaçlyklary
  (1) Sim ýüpüniň hyzmat möhletini uzaltmak, sürtülmäniň kiçi koeffisiýenti ,.Simli ýüpüň hyzmat möhleti bary-ýogy 1,2 aý öň neýlon guşak kasnalary ulanylmazdan, indi 4 aý ulanylyp bilner.
  (2) Gowy ýaglamak, aşgazana garşylyk ,.Neýlon kasna çukurynyň barlagy, indentasiýa we geýim alamatlary ýok.
  (3) Gowy berklik.Çoýun demir kasnalaryna garanyňda has çydamly.
  (4) Has ýeňil agram, pos ýok.Agramy çalyşmak aňsat we işçileriň zähmet güýjüni peseldýän çoýun demir kasnalarynyň 1/8 bölegine deňdir.
  (5) Elektrik geçirijiliginiň pesligi.Polat ýüpi ýer hökmünde kebşirläniňizde, asyl nusgasyna çeňňek goýuň, polat ýüpi arkanyň zeperlenmeginden gaty gowy goraň.
  Jikme-jiklikler
  Haryt: Neýlon guşak kaskasy
  Kategoriýa: Mehaniki bölekler / esbaplar
  Gurluşy: tegelek
  Marka ady: huafu
  Gelip çykan ýeri: huai'an Hytaý
  material: 95% neýlon we beýleki maddalar.
  şahadatnama: Içerki standartlara laýyk
  hyzmat:
  1. Hil kepilligimiz
  Gaplamazdan ozal, önümçilik prosesindäki kemçiliklerden gaça durmak üçin her prosesiň hiline gözegçilik etmeli.
  2. Çalt eltmegiň wagty
  Sufficienteterlik aksiýalar bar we 15-30 günüň içinde eltip bermek üçin önümçilik üçin ösen enjamlar we enjamlar ulanylýar.
  3. Işgärler
  Satuwdan soňky hünärmenler, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
  4. Goşuň
  Overokarky elektrik liniýalarynyň gurluşygynda giňden ulanylýar.
  Bukja:
  1: Has köp ýük göterijilikli PP sumka bukjasy.
  2: içindäki köpürjikli karton paket.
  3: has ygtybarly we goragly bolmak üçin palet paket.
  4: beýleki ýöriteleşdirilen paket.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler