Önümler

10 tonna kran üçin niýetlenen neýlon ýüp gollanmasy

Gysga düşündiriş:

Neýlon gollanmasy, kranyň bir bölegi bolan Europeanewropa gurçugynda ulanylýar we neýlon gollanmasy iş gurşawyna has amatly bolmagy üçin çarhda oturdylýar we sim ýüpüni aşa könelmekden gorap, hyzmat möhletini uzaldyp, sim ýüpüniň arasyndaky sürtülmäni azaldyp biler we polat bölekleri.Europeanewropaly gurbanyň 90% -e golaýy häzirki wagtda Naýlon gollanmasyny çalşyp bolmajak artykmaçlyklary üçin uýgunlaşdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aşakda neýlon gollanmasynyň käbir umumy görnüşi bar.

Haryt

MC Nylon Guider

Spesifikasiýa

(Umumy spes)

200 * 40 * 11

200 * 36 * 9

165 * 50 * 30

Ulanylyşy

Uckük awtoulag krany

  • Kran zawodynyň arkan gollanmasynyň öndürijilik talaplary standarty

(1) Haýsydyr bir ýüpe girmek we çykmak ukyby.

(2) Sim ýüplügiň çukurdan böküp bilmezligi üçin ýüpi ygtybarly basmak ukyby.

(3) Suwuk hereket etmek we ýüpleri biri-birinden tapawutlandyrmazdan düzmek.

(4) Arkan gollanmalaryny aňsat gurnamak, sökmek we hyzmat etmek.

(5) Arkan gollanmasy aşaga çydamly bolmaly.

(6) Polat simli ýüpleriň arkan bilen silindriň arasynda hiç hili päsgelçilik bolmazdan, rul okunyň ugrunda belli bir gyşarma burçuna göz ýetiriň.

(7) göteriji çäklendirijiler bilen bilelikde ulanylanda, ygtybarly çäklendiriji effekti üpjün etmeli.

  • Neýlon ýüp gollanmasynyň artykmaçlyklary:

(1) Elektrik göterijiniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin sim ýüpüniň egilmeginden gaça duruň.

(2) Simli ýüpleriň we çarşaklaryň hyzmat möhletini uzaltmak.

(3) Gowy çalyşmak we durnukly hil.

Täze ýüp gollanmalary, esasan, ýerine ýetiriş nukdaýnazaryndan ulanylýanlardan aç-açan artykmaçlyklara eýedir.

  • Metal gollanma bilen deňeşdirilende neýlon gollanmalarynyň hyzmatlary.

.MC neýlonyň tehniki öndürijilik parametrleri goşulan tablisada görkezilişi ýaly.

(2) Arkan gollanmasynyň öň we yzky arkan gollanmasy, gurnamak we sökmek üçin amatly gysgyç bilen birikdirilýär.Arkan ugrundaky arkan blokdan 10 sanysy bar° obli burç, sim ýüpi egrelende, guýma (MC) neýlonyň berkligi sebäpli, ýüp gollanmasy çydap biler3 ° oblique çekmek.

.

(4) Dürli synaglar üçin ZBJ80013.4-89 + simli ýüp elektrik göteriji synag usulyna laýyklykda H görnüşli elektrik göteriji H1 esasy görnüşi.Çeňňegiň öz-özüne agramy ýok bolsa, polat simli ýüp arkan rozetkasyndaky arça gollanmasyndan erkin çykarylyp, ýokary önümleriň görkezijisiniň hilinde JB / ZQ8004-89-a ýetip biler;120 sagat ömrüň synagynda jemlenen iş üçin M4 bahalandyrylan ýükde, ýüp gollanmasyny synap görüň, blokdan çykýan ýüpden başga-da, ýüp tigiriniň ýerli eşigini basyň, ýerine ýetirişiň ulanylmagyna başga täsir ýok. zyýan.

(5) Partlamadan goraýan elektrik göterijiniň arkan gollanmasy hökmünde gönüden-göni ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler