Önümler

dürli ululykdaky neýlon ýuwujy

Gysga düşündiriş:

Neýlon ýuwujylar ajaýyp izolýasiýa häsiýetlerine eýe, magnit däl, ýylylyk izolýasiýasy, ýeňil agram, aýratyn materiallary plastmassa ýuwujylar hem ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji, poslama garşylygy bar, käbir önümler dürli senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.


 • ululygy:Ulanyjynyň isleglerine görä
 • material:mk neýlon / neýlon
 • reňk:Ulanyjynyň isleglerine görä
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
  Material PA
  Marka ady HF
  Reňk düzmek

  Neýlon ýuwujy

  Metal ýuwujylar bilen deňeşdirilende, ajaýyp izolýasiýa, poslama garşylyk, ýylylyk izolýasiýasy we magnit däl häsiýetleri bar we ýeňil bolup, ýarymgeçirijiler, awtoulag, howa giňişligi we içerki bezeg ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar.Ulanylýan materiallaryň sany, şeýle hem, PA66, PC, iň oňat öndürijilikli ýörite aýna süýümi RENY we PPS, ftor rezin PTFE, PFA we PVD ýaly 10 görnüşli materialdyr.

  Önümçilik prosesi

  Neýlon ýuwulmalary sanjym galyplary bilen öndürilýär, bu galyplaýyş usuly şprisleri ulanmak prinsipine meňzeýär, şprisiň bedeni sanjym galyplaýjy maşyn, sanjym suwuklygy plastmassa çig mallary we şprisiň barmak basyşy. ine, gidrawliki basyş, sanjym basyşynyň ulanylmagy, çig mal “gapy” diýilýän kiçijik deşikden deşikden soň galypda galar!Esasy aýratynlyklary: gysga wagtyň içinde şol bir hiliň köpçülikleýin öndürilmegi;çig mal bilen iýmitlenmekden, galyndy önümleri çykarmak üçin doly awtomatlaşdyryş;we ýokary ölçegli takyklygy we çylşyrymly gurluşy bilen galyp önümlerini öndürmek ukyby.Esasy aýratynlyklary şulardan ybarat: gysga wagtyň içinde şol bir hilli köp mukdarda galyp önümlerini öndürmek ukyby;çig malyň girizilmeginden başlap, galyndy önümleri aýyrýança prosesi doly awtomatlaşdyrmak;we ýokary ölçegli takyklygy we çylşyrymly gurluşlary bilen galypdan öndürilen önümleri öndürmek ukyby.Beýleki tarapdan, enjamlara goýulýan maýa gaty uly we galyplaryň bahasy gymmat.Galyplaryň könelmegini göz öňünde tutup, bu usulyň kiçi partiýa önümçiligi üçin amatly däldigini aýdyp bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler