Önümler

Sim arkan gollanmasy

  • 10 tonna kran üçin niýetlenen neýlon ýüp gollanmasy

    10 tonna kran üçin niýetlenen neýlon ýüp gollanmasy

    Neýlon gollanmasy kranyň bir bölegi bolan Europeanewropa gurçugynda ulanylýar we neýlon gollanmasy iş gurşawyna has amatly bolmagy üçin çarhda oturdylýar we sim ýüpüni aşa könelmekden gorap biler, hyzmat möhletini uzaldyp biler, sim ýüpüniň arasyndaky sürtülmäni azaldyp biler we polat bölekleri.Europeanewropaly gurbanyň 90% -e golaýy häzirki wagtda Naýlon gollanmasyny çalşyp bolmajak artykmaçlyklary üçin uýgunlaşdyrýar.